Print

Info > Vielä lisää aiheesta!

Tuote

De Crab Machines Oü:n murskauslaitteet tuovat murskausvoimaa saneeraus- ja murskaustyölle.

De Cra-laite on kuin robottikäsi, joka työskentelee suuren puristusvoiman kanssa kaikissa avaruus-suunnissa. Se mahdollistaa lattioiden, seinien, kattojen jms hooneen osien purkaustyöt, myöskin töitä lattian alla, seinien nurkan takaa, sisäkattojen päällä. Samanlaisia puoliautomaattisen ohjauslaitteiston omaavia murskauslaitteita ei muualla maailmassa valmisteta.

De Crab Oü tuottaa murskainlaitteita erilaisissa kokoluokissa (malleissa). Mallin numero näyttää robottikäden avautumaa millimetreissä. Eri mallien puristusvoimat ovat yhtä suuret, mutta mitat erilaiset. Erilaiset mitat taas takaavat sopivuuden eri suuruusluokan työkoneiden kanssa.

Eniten valmistettu malli on De Crab 500, mikä sopii hyvin "pienemmille" ( 7 -tonniin asti ) työkoneille,
ja on kaikkein suosituin. Keskikokoisille ja suuremmille työkoneille on tarve olla suuremmat mallit (alkaen 700). Tuotamme myös mallia 300, erittäin pienille työkoneille.

De Crabilla on, riippumatta laitteen suuruusluokasta, kilpailijoihin nähden useita hyvin oleellisia, perustavaa laatua olevia teknisiä etuja, mitkä voidaan jakaa viiteen eri kategoriaan:
 • liikkuvuus
 • autonoominen elektrooninen ohjauslaitteisto
 • mahdollisuus kehittää autonoomisesti erittäin suuri puristustyövoima
 • mahdollisuus tehdä rikotustöiden lisäksi myös muita töitä
 • mahdollisuus tehdä rikotustöitä ympäristöystävällisesti
Kun nyt vertailtaisiin vaikkapa esimerkiksi vain puristusvoimaa "pienten työkoneiden" ( 7-tonniin asti) ja laitteiden (200-700 kg) luokassa, silloin voivat muut valmistajat vain uneksia De Crab-Laitteeseen verrattavan puristusvoiman saavuttamisesta. Vastaavan puristusvoiman omaavat murskainlaitteet ovat monta kertaa De Crab:sta suurempia ja niitä kantavat työkoneet aivan toisesssa suuruusluokassa, esimerkiksi murskain voi olla painoltaa sitä luokkaa , kuin DeCrab:ia kantava työkone ja työkone vastaavasti jo vaikkapa 40-tonnin painoluokassa.

Perustavat teknilliset eroavuudet kilpailijoista:

1. Laite koostuu monesta hüdrauliikka- sylinterien ja roottorin avulla liikutettavasta nivelestä. Ne moninivelisyyden ominaisuudet juuri antavat De Crab-laitteelle mahdollisuuden liikkua ja työskennellä kaikissa avaruusasennoissa.

Työkoneella (pyöräkuormaaja- ja telakuormaaja, kaivinkone), mihin De Crab- laite on adapterien avulla kiinnitetty, on monenlaiset liikkumismahdollisuudet ja niille lisääntyvät nyt vielä De Crab-laitteen liikkumismahdollisuudet. De Crab-laitteen murskauspihdin on mahdollista liikkua kaikissa avaruusasennoissa. De Crab-laitteen runkoa on mahdollista kääntää hydraulisesti vasemmalle ja oikealle. Samanaikaisesti voidaan pyörivää runkoa pyörittää ympäri 360 astetta molempiin suuntiin ja vielä samanaikaisesti pyörivään runkoon konstruoitua murskauspihtiä voidaan hydraulisesti kääntää yli 90 astetta sivulle. Tällainen liikkuvuus mahdollistaa tehdä rikotustöitä myös sisätiloissa-huoneissa, joissa työkoneen liikkuvuus on rajoittunut ainoastaan eteenpäin. Nyt voidaan työskennellä myös työkoneen molemmilla sivuilla ja siellä myös nurkan takana. De Crab-laite mahdollistaa samanaikaisesti betonin murskaamisen kanssa myös leikata betoniarmatuurit, tätä työtä varten murskauspihtiin on konstruoitu 3 kpl betoniarmatuuri-leikkureita.

Edellä kuvattu De Crab-laitteen liikkuvuus, autonoominen, elektrooninen ohjauslaitteisto ja tarvittaessa suuri työvoima mahdollistavat DeCrab-laitteen avulla suorittaa oleellisesti suuremman määrän erilaisia työoperaatioita, työskennellä kaikenlaisissa työkohteissa, ja erittäin ahtaissa tiloissa
murskata erilaisia paksuja ja tukevia materiaaleja. Edellä mainittujen ominaisuuksien ja työmahdollisuuksien puolesta voidaan De Crab-laitetta nimittää suuren työvoimakkuuden ja samalla suurella operointitarkkuudella toimivaksi elektroonisesti ohjatuksi hydrauliseksi robotiksi.

Toisilla tuotettavilla, kilpailevilla murskauslaitteilla tällaisia ominaisuuksia ei ole. Niiden laitteiden liikkuvuusmahdollisuudet rajoittuvat vain työkoneen eteenpäin liikkumisen suunnassa roottorin avulla pyörittämiseen oman akselin ympäri.

2. DeCrab-laitteen liikkuvuus saavutetaan autonoomisen elektroonisen ohjausjärjestelmän avulla. Sellainen laitteen ohjausjärjestelmä mahdollistaa työkoneen kuljettajan ohjaamaan laitteiston työtä kaikissa laitteen asennoissa, ja tehdä kaikissa avaruusasennoissa kaikkia tarvittavia töitä.
De Crab-laitteen elektroniikan ohjauskeskus on yhdistetty elektroniikan pikaliittimien ja välikaapeleiden kautta työkoneen Joystik:ien kylkeen kiinnitettyihin ohjauskytkimiin. Kummassakin laitteen ohjauskytkinryhmässä on neljä ohjauskytkintä. Ohjauskeskuksessa on valmiudet myös kauko-ohjaukseen radio-ohjauksella, joten DeCrab-laite on mahdollista kytkeä yhteen esim. kauko-ohjausjärjestelmän avulla ohjattuihin toisiin kauko-ohjausrobotteihin, jolloin voidaan suorittaa erilaisia erikoisprojekteja , kuten vedenalaiset työt, työt erittäin kuumissa olosuhteissa tai työt räjähdysalttiissa työkohteissa.

Maailmassa tuotettavissa muissa murskauslaitteissa ei ole omaa autonoomista elektro-hüdraulista ohjausjärjestelmää.

3. DeCrab-laitteen järjestelmä voi tarvittaessa autonoomisesti kehittää erittäin suuren murskausvoiman ja samassa valita itse tarvittavan puristusvoiman suuruuden. Korotetun puristusvoiman tarpeen loppuessa, (kun betoni lohkeaa) järjestelmä lopettaa itse puristusvoiman korottamisen ja palauttaa hüdrauliikan painetason työkoneen hüdrauliikan painetasolle, mikä taas nostaa oleellisesti DeCrab-laitteen työnopeutta.

DeCrab-laitteen 500-malli voi murskata 500mm:n paksuista teräsbetoniseinää. Kokemus näyttää, että ei ole olemassa teräsbetoniseinää, mitä DeCrab-laite ei saisi murskattua. Useimmiten rakennuksilla olevien betonirakenteiden murskaamiseksi ei ole tarpeen käyttää korkeimpia puristusvoimia, joten laite työskentelee erittäin nopeasti.

Edellä mainitut roottori, kolmen hüdraulisylinterin ja hydrauliventtiileiden avulla liikuttavat laitteen eri niveliä mahdollistavat työskentelyn turvallisesti niin, että laitteen suuri puristusvoima ei kohdistu työkoneen rungolle, eikä puomille. Laitteessa olevat varoventtiilit mahdollistavat pihdille autonoomisesti liikkua niin, että koko laitteen puristusvoima kohdistuu ainoastaan pihdin puristustyöhön, niin, että se ei kohdistu työkoneen rungolle, tai -puomille. Siitä johtuen suuri puristusvoima ei väännä työkoneen runkoa, eikä puomia.

Toisten firmojen tuottamien, saman suuruusluokan murskaimien puristusvoima on paljon pienempi. Esimerkiksi niillä ei ole mahdollista murskata 500mm:n paksuista teräsbetoniseinää. Samoin teräsbetoniseinää, jonka sisällä on runsaasti esim. 30mm:n paksuisia armatuuriteräksiä.
Niitä on käytännössä paljon testattu. Niiden kanssa oli mahdollista rikottaa vain pehmeätä betonia ja tiiliskivirakenteita.

4. DeCrab-laitteen avulla on mahdollista tehdä täysin erilaisia töitä. DeCrab-laitteen robotti-ominaisuudet mahdollistavat työkoneen kuljettajalle tehdä erittäin suurta asetustarkkuutta vaativaa työtä. Laitteen pihtikärjet on mahdollista asettaa millimetrin tarkkuudella tarkoitettuun työkohtaan ja siitä eteenpäin jatkaa työtä pihtikärkien yhteen asettamiseksi vielä tarkemmin, kuin 1mm. Sellainen työtarkkuus näytetään DeCrab-laitteen tutustamisvideossa, kun laitteen pihtikärjillä nostetaan kananmuna ylös kärkien väliin kananmunaa rikkomatta ja lopuksi rikotaan pannulle.
Se näyttää, et kärkien paine kananmunan kuoren ja kärkien välillä on oikea.
Videolta voidaan nähdä putken 14mm:n paksuisen teräskyljen nopea leikkaaminen ja suuren graniittikiven vaivaton murskaaminen, mainitut näytteet kertovat DeCrab-laitteen monipuolisista ominaisuuksista ja -pihdin työmahdollisuuksista sekä laitteen samanaikaisesti tukevuudesta ja asettelutarkkuudesta.

Toisten tuottajien murskainlaitteilla sellaisia töitä ei voi tehdä.

5. Usein murskaustöitä tehdään ympäristössä, missä ei saa aiheuttaa voimakasta melua, pölyä, eikä värinää, esimerkiksi tiloissa, joissa on käytössä samaan aikaan saneeraustyön kestäessä tietokoneita, tarkkuuslaitteita ja instrumentteja. Tämän tyyppisiä työkohteita ovat esim. tehdaslaitokset, konttori- ja hallintorakennukset, hoitolaitokset, sairaalat, lentoasemat, rautatieasemat, betonisiltarakenteet, ja ylipäätänsä betonirakenteiden korjaustyöt, jolloin voimakas tärinä voi aiheuttaa lisää hiushalkeamia rakenteisiin, jolloin vesi ja pakkanen tekevät omaa tuhotyötään rakenteissa.
Yllämainituissa työkohteissa ei ole mahdollista käyttää esim. hydraulivasaraa.
Vastaavasti muud mahdolliset ratkaisut esim. timanttiporat ovat melko kalliit ja hitaat.

DeCrab-laitteen kanssa työskenneltäessä ainoa työn aiheuttama ääni on työkoneen moottorin ääni ja murskattujen osien lattialle putoamisen aiheuttama ääni. Laite itse ei aiheuta ääntä eikä tärinää
Pölyä syntyy vain vähän silloin, kun murskatut kappaleet putoavat lattialle, mutta sen määrä on todella vähäinen, kun vertaamme sitä mihin muuhun tahansa mahdolliseen työmetoodiin. Työ on siis ympäristöystävällinen.

Toisten murskainlaitteiden kanssa sellaisia töitä ei voi tehdä tai sitten niiden työtehokkuus on huono ja sitä kautta niiden kanssa tekemisen hinta tulee kalliiksi.

Työn suorittajalle on usein erittäin tärkeää työkoneen eteen kiinnitettävien laitteiden, kuten myös DeCrab-laitteen adapterien kanssa kiinnittämisen ja irroittamisen nopeus. DeCrab-laite on adapterien avulla mahdollista liittää työkoneisiin, joissa on hüdrauliikkasüsteemi, joka täyttää vaatimukset öljytuoton ja -paineen osalta. DeCrab-laitteen puristusvoimaan vaikuttaa työkoneen hydrauliikan öljynpaineen muutokset työn aikana, lähinnä siis öljyvuodot työkoneen hydrauli järjestelmän sisällä. DeCrab-laite kiinnitetään adaptereiden avulla, mekaanisen-, hüdraulisen-, ja elektroonisen adapterin avulla. Kiinnittäminen ja irroittaminen ovat erittäin nopeasti suoritettavia. Kokenut työkoneen kuljettaja suoriutuu siitä minuutissa. Esimerkiksi, pyöräkuormaajan kanssa työssä, irroitetaan murskaustyötä tehnyt DeCrab-laite, ja kiinnitetään mekaanisella pikaliitoksella kauha, jolla sitten viedään murskausjätteet vaihtolavalle, poistamalla betonilohkareet edestä, näin samalla avataan liikkumistilaa eteenpäin työkoneelle murskaustyössä. Sitten kauha irroitetaan työkoneesta ja kiinnitetään DeCrab-laite takaisin ja murskaustyö jatkuu. Näin jaksot toistuvat työn jatkuessa. Sellainen jaksottaminen mahdollistaa työn suorittamisen yhdellä työkoneella. Kun käytettäisiin kahta työkonetta samassa työssä, joutuisi murskauskone seisomaan joka tapauksessa sivussa, kun toinen kone avaisi sille liikkumistilaa poistamalla murskausjätteet. Aikavoittoa ei niin toimiessa syntyisi, vaan kahden työkoneen työkustannukset. Kun laitteiden vaihtaminen ei olisi niin nopeasti suoritettavissa, olisikin käytettävä kahta työkonetta. Mainitussa työssä vain yhden työkoneen käyttö onkin selkeä rahallinen säästö.

Investoinnin tuoton arviointi voi olla monimutkainen. Esimerkiksi voimme ottaa yhden reaalisesti tehdyn murskaustyöprojektin, missä työskenteli 3-työntekijää, 3-viikkoa, 15 päivää. DeCrab-laitteen kanssa teki yksi mies saman työn 8-tunnissa, siis yhdessä työpäivässä. Ne työt tehtiin DeCrab-laitteen kanssa Tukholman päärautatieaseman alimman kerroksen väliseinien
purkutyönä. Alin kerros oli jaettu puoliksi kahteen yhtä suureen osaan.
Toisen puolen tekivät kolme miestä käsityövälineillä ja toisen puolen teki yksi mies BobCat-pyöräkuormaajalla ja DeCrab-laitteellaTööd. Tuosta työprojektista tehtiin tuolloin videofilmi.

Edellä mainitusta työprojektista tehtiin siis puolet "käsityönä" ja toinen puoli BobCat-DeCrab-laitteella DeCrab-laitteen kanssa työskentelyn tuottavuutta voi arvioida alla tehdyn vertailulaskelman avulla.

Käsin tehty purkaustyö: Laskelmassa otetaan purkaustyötä tekevän työntekijän pruttopalkaksi 3090 euroa -kuukausi, työnantajamaksu sille lisäksi 45% = 1390,50 euroa. Näillä arvoilla kulu yhdelle työntekijälle on 3090,00 + 1390,50 = 4480,50 euroa. Kulu päevässä yhdelle työntekijälle on 4480,50 : 21 = 213,35 euroa. Käsin tehty purkaustyö kesti 15 päivää x 3-työntekijää = 45 päivää Palkkakulu on tällöin purkutyöperioodilta 213,35 euroa-päivä x 45 päivää = 9600,75 euroa.

DeCrab-laitteen kanssa tehty purkaustyö: Laskelmassa käytetty palkka on sama kuin edellä työhön käytetty aika = Yksi päivä x 213,35 euroa - päivä.
Työkoneen polttoainekulu on 2,5 litraa tunnissa x 8-tuntia = 20 litraa x 1 euro - litra = 20 euroa Kulut yhteensä = 233,35 euroa.

Töiden hintaero: 9600,75 euroa - 233,35 euroa = 9367,40 euroa ja tämä vain yhdessä konkreettisessa projektissa, niin että laite maksaa investoinnin hyvin nopeasti takaisin.

Kummassakaan laskelmassa ei ole huomioitu työvälineiden ja laitteiden amortisaatio- ja-tai vuokrauskuluja.

DeCrab-laitteen kanssa työskentely on turvallista, työtapaturmien määrä vähenee oleellisesti. Työtapaturmien vaara on erittäin suuri, kun purkaustöitä tehdään käsityövälineillä. Purkaustyön yhteydessä alas putoavat suuret ja terävänurkkaiset lohkareet ja armatuurit muodostavat jatkuvasti vaaratilanteita työntekijöille. DeCrab-laitteen kanssa työskenneltäessä työntekijä on turvallisesti ohjaamossa ja kaukana kohdasta, jossa seinä murskataan.

DeCrab-laitteita tuotetaan eniten pääasiallisesti kahden eri suuruusluokan murskaimia. Joita ovat:

1. De Crab 300 on laitteista pienin malli, jonka pihdin kärkien avautumisväli on 300mm.
Se on suunniteltu kiinnitettäväksi erittäin pieniin työkoneisiin.
Esim. Minikuormaajat, WILJAM, AVANT jms, joiden paino on vain muutamia satoja kiloja.
Minikuormaajiin niitä asennettaessa tulee työkoneiden taakse lisätä tarpeellinen määrä vastapainoja.

2. De Crab 500, malli, jonka pihdin kärkien avautumisväli on 500mm. Se sopii liitettäväksi hyvin monenlaisten työkoneiden kanssa, kuten pyöräkuormaajien, pienempien ja suurempien kaivinkoneiden kanssa, joita voivat olla esim.
- pyöräkuormaajat Bobcat, Gehl ja Unc;
- pienet kaivinkoneet Kubota, Take-Uchi, JCB;
- suuremmat kaivinkoneet Megalac, Caterbillar, JCB;
- kauko-ohjattavat robotit Brock-100, Brock-250, Demec;
- kurottajat JCB;
- suuret pyöräkuormaajat Volvo-50.

Tuotamme myös muunlaisia laitemodifikaatioita asiakkaan toivomusten mukaan, kuten erilaisia leikkureita ja tarttuimia eri työtehtäviin. Ne ovat nopeasti vaihdettavissa murskauspihdin tilalle.

Suurten kaivinkoneiden ( 20 - 30 tonnia ) kanssa näitä tyyppejä ei ole hyvä asentaa, koska niin suurten työkoneiden puomipainot jo ovat sitä luokkaa, että voivat jo omalla painollaan rikkoa laitteen. Sellaisen koko luokan työkoneille konstruoidaan sitten suuremmat ja tukevammat laitteet.

DeCrab-laitteella on ollut paljon erilaisia projekteja, käyttöalueita edellämainittujen lisäksi. Laitetta on käytetty esim:
 • yhdessä toisten robottien kanssa, jolloin niitä kauko-ohjattiin telekameroiden ja monitorien avulla vedenalaisessa murskaustyössä;
 • telarobotin kanssa kiinnitettynä telekameroiden ja monitorien avulla ohjattuna naftaputkien tulessa ollessa putkien kiinni puristaminen ja niin palamisen lopettaminen;
 • samoin rakennuspalossa, jossa suuren kuumuuden vuoksi ei voinut ihmisiä fyysisesti lähettää sisälle niin robotit suorittivat noutotehtäviä palokohteesta;
 • laite maanjäristyksessä sortuneiden rakennusten lohkareiden alle loukkuun jääneiden ihmisten pelastamiseksi. Laitteen avulla nostettiin ilmaan värinää aiheuttamatta vaarallisia rakennelohkareitaja avattiin ihmisille ulospääsytiet;
 • laitteita valmistettu sotilastarpeisiin, sekä metallien tuottamisessa käytettäviä laitteita;
 • laite kurottajaan liitettynä korkealla olevissa kohteissa betoni- ja rautarakenteiden murskaamiseksi esim. siltojen reunaosien korjaustyössä alhaalta kurottajan avulla murskaustyöt;
 • laite teatterikulissien siirtoon kulissivarastolta näyttämölle ja nosto ylös ja asetus siirtolaitteisiin;
 • laite puominosturiin kiinnitettynä korkeisiin rakennuksiin raskaiden tavaroiden nostamiseksi ja paikalleen asettamiseksi;
 • laite kaivoksiin, ahtaissa kohdissa, jossa ei ole mahdollista käyttää räjähdysaineita, kaivantatyössä eteen jääneiden kivien lohkomisessa pienemmiksi;
 • laite pommiuhkan alla olevien esineiden kuljettamiseksi;
 • laitteita kovien tai sitkeiden esineiden leikkaamiseksi, kuten paksut kaapelit, metallikonstruktiot,
 • romumetallit, suuret paperirullat;

Kaikkien edellämainittujen erikoistöiden tekemiseksi konstruoitiin erilaiset pihdit, leikkurit tai tarttuimet.

DeCrab-laitteelle on tehty patenttihakemus USA:ssa, Japanissa ja 11-Euroopan maassa ja myöhemmin myös hyödyllisyysmalli-hakemus.

Ei ole tehokasta, kun työt tehdään rajatun voiman kanssa ja jalkamiesten työryhmän kanssa?

Työkoneet on tarkoitettu työn tekemiseksi. Tehokas työkone ja -laite vähentää merkittävästi tarvittavaa henkilöstöä ja ajankulua. Aloita kunnolla säästämään!

Tuntuu kiinnostavalta? Tutki lähempää!

Purkaus- ja saneeraustyöt ovat korkean riskin työsuorituksia, erittäinkin sisätiloissa?

Riskejä voi tuntuvasti vähentää, kun työ voidaan tehdä robotiikan avulla ja sitä ohjaa työntekijä kauempana työkoneen ohjaamossa. Suojele omia työntekijöitäsi!

Tuntuu kiinnostavalta? Tutki lähempää!

Suurten purkauslaitteiden siirtäminen eri työkohteiden välillä on kallista ja ottaa paljon aikaa?

Voimakkaat purkulaitteet voivat olla pienten mittoiensa puolesta mukavat kuljettaa esimerkiksi henkilöauton peravaunulla ja ovat asennettavissa minuuteissa. Edistä nopeaa liikkuvuutta!

Tuntuu kiinnostavalta? Tutki lähempää!

Suurilla laitteilla, suurta voimaa tarvitsevia töitä ei ole mahdollista suorittaa ahtaissa tiloissa, koska noille laitteille tarvittavat työkoneet ovat niin suuria, että ne eivät mahdu ahtaisiin sisätiloihin?

Pienemmät koneet voivat mahtua noihin tiloihin, mutta niiltä puuttuu oikeat laitteet. Hanki oikea varustus!

Tuntuu kiinnostavalta? Tutki lähempää!

Monet työt ovat rajatut melun, pölyn ja värinän säännöksillä ja ovat monimutkaista.

Purku- ja saneeraustyöt ovat mahdolliset tehdä noudattaen melun, pölyn ja värinän tiukkoja säännöksiä.

Tuntuu kiinnostavalta? Tutki lähempää!

Privaat Disain